ICT in het Onderwijs

Coderingsstelsel Course Offerings, Course Templates en Departments

Updated on

Om uniciteit van gebruikte codes te kunnen garanderen zijn er afspraken gemaakt over de te hanteren codes van Course Offerings, Course Templates en Departments.

Niet in elke situatie dient exact dezelfde codering gehanteerd te worden. Zo zitten er verschillen tussen cursussen die vanuit OSIRIS worden aangemaakt door de koppeling en bijvoorbeeld cursussen die voor profit centers aangemaakt worden. Deze verschillen zijn zichtbaar in onderstaande tabel. Onder het coderingsstelsel is ook een lijst opgenomen met te hanteren afkortingen voor de faculteiten en profit centers.

Uitgangspunten voor cursuscodes:

  • Codes bevatten maximaal 50 tekens.
  • Codes mogen geen spaties bevatten en ook niet 1 van de volgende tekens: +\ : * ? “ ” < > | ‘ # , % &  (dus alleen letters, cijfers en afbreekstreepje).
  • Doel van coderingsafspraken is om de uniciteit van alle org unit codes binnen Brightspace te waarborgen.
  • Verantwoordelijkheid voor codering van cursussen die niet via Osiris worden geprovisioned is per faculteit of profit center belegd.
  • Decentrale codering moet voldoen aan onderstaande specificaties.
  • Departments, Semesters en Course Templates beginnen resp. met de prefixen  DEPARTMENTTEMPLATE, en SEMESTER.
  • De codes voor org units die onder een faculteit of profit center vallen moeten in elk geval de afkorting van de betreffende faculteit of profit center bevatten.

Coderingsstelsel

Orgunit Type Code bij Faculteiten Voorbeeld Code bij Profit Center (pc) Voorbeeld
Department DEPARTMENT-<OSIRIS code coördinerend onderdeel> DEPARTMENT-LET-C-ACW DEPARTMENT-<afkorting pc>-<afkorting pc onderdeel> DEPARTMENT-RCSW-PSY
Course Template TEMPLATE-<OSIRIS cursus code> TEMPLATE-LET-ES1102 TEMPLATE-<afkorting pc>-<afkorting onderdeel pc>-<cursuscode pc>
TEMPLATE-RCSW-PSY-PSYCHODIAGNOSTIEK1

Indien bij een faculteit een course gemaakt moet worden buiten OSIRIS om dan dient de volgende codering aangehouden te worden voor de template:
TEMPLATE-<afkorting faculteit + H>-<zelf te kiezen afkorting van de cursus>
TEMPLATE-MEDH-MMDMENTORAAT

Course Offering <OSIRIS cursuscode>-<OSIRIS collegejaar>-<OSIRIS aanvangsblok>-<OSIRIS voltijd/deeltijd>
LET-ES1102-2018-PER-V <afkorting pc>-<afkorting offering pc>-<zelf te kiezen tijdsaanduiding zodat code ook in de toekomst uniek is>
RCSW-PSY-PSYCHODIAGNOSTIEK1-2018-14DEC

Indien bij een faculteit een course gemaakt moet worden buiten OSIRIS om dan dient de volgende codering aangehouden te worden voor de course offering:
<afkorting faculteit>-<zelf te kiezen afkorting van de cursus>-<collegejaar>-<periodeaanduiding>-<voltijd/deeltijd aanduiding>-H
MED-MMDMENTORAAT-2018-JAAR-V-H
Indien een profit center werkt met Master Course dan geldt een afwijkende codering:
<afkorting pc>-<afkorting offering pc>-MASTER-COURSE
RCSW-PSY-PSYCHODIAGNOSTIEK1-MASTER-COURSE

Afkortingen faculteiten en profit centers

Faculteit (Fac) of
Profit center (PC)
Afkorting Omschrijving
Fac FTR Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Fac LET Faculteit der Letteren
Fac MAN Faculteit der Managementswetenschappen
Fac MED Faculteit der Medische Wetenschappen
Fac NWI Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Fac JUR Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Fac SOW Faculteit der Sociale Wetenschappen
PC IQH IQ Healthcare
PC MB Medische Bibliotheek
PC RCSW Radboud Center for Social Sciences
PC RDA Radboud Docenten Academie
PC RHA Radboud Honours Academie
PC INTO Radboud in'to Languages
PC RMA Radboud Management Academie
PC SOO Radboud Services Afdeling SOO
PC RSS Radboud Summerschool
PC RHA RadboudUMC Health Academy
PC ZO Zorgopleidingen
PC CPO Centrum voor Postacademische Opleidingen
PC CPE Continue Professionele Ontwikkeling en Events
PC DON Donders Instituut
PC TBI Titus Brandsma Instituut
Previous Article Welke Department rollen zijn er in Brightspace?
Next Article Hoe werkt een Bulk User Enrollment (voor Course Offerings en Groups)?